Click+ Laskut

Click+ Laskut palvelumme avulla luot uusia laskuja, lähetät laskuja suoraan asiakkaasi spostiin sivustomme kautta. Tallennat laskut .pdf-muodossa koneellesi tai vaikka lähetät laskut suoraan emerbus-kontaktisi tiliin. Laskut toiminnossa myös seuraat osto-ja myyntilaskujasi ja tallennat kuluja. Voit tulostaa seurantaraportteja ja tai tarkastella niitä palvelussamme.

Viestit

Viestit toiminnon avulla lähetät nopeasti viestin yhdelle tai useammalle yritykselle kerralla.

PlusHaku

PlusHaku-palvelumme avulla löydät yritykset helposti ja lisäät ne omaan kontakti verkostoosi klikkaamalla vain plus painiketta.

Tarjouspyynnöt

palvelun avulla vastaanotat ja lähetät tarjouspyyntöjä.

Kontaktit

palvelussa listaat lisäämäsi kontaktit ja tarkastelet niitä. Voit myös luoda omia kontakteja.

Tunnus Salasana

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Varitalent Oy:n (jäljempänä Emerbus) tuottamiin ja ylläpitämiin verkko- ja yritysyhteisöpalveluihin sekä muihin palvelukokonaisuuksiin. Verkkopalveluina (jäljempänä Palvelu) pidetään Emerbuksen Internet-palveluja kokonaisuudessaan, mukaan lukien eri käyttöliittymät, rajapinnat, tietokannat, ohjelmakoodit, ohjelmistot sekä muut Palvelulle olennaiset osatekijät.

Palvelun käyttäjän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi käyttääkseen edellä kuvattua Palvelua.


1. REKISTERÖITYMINEN JA PALVELUN KÄYTTÄMINEN

Palvelu on käytettävissä vain rekisteröityneille käyttäjille.
Palveluun rekisteröityä voi ainoastaan asianmukaisesti perustamisvaltionsa lainsäädännön mukaisesti rekisteröidyt yritykset, osuuskunnat, yhdistykset, henkilöyhtiöt tai muut elinkeinotoimintaa harjoittavat oikeushenkilöt.


Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän on annettava kulloinkin vaaditut tiedot totuuden ja parhaan tietonsa mukaisesti. Tahallisesti tai tahattomasti aiheutetun virheen seurauksena Käyttäjältä voidaan evätä Palvelun käyttö määräajaksi tai toistaiseksi. Merkittävän virheen johdosta Käyttäjän tili siihen liittyvine tietoineen voidaan ilman eri ilmoitusta tai korvausvastuuta poistaa. Emerbuksella on oikeus varmistua tarpeelliseksi katsomilla keinoilla rekisteröinnin yhteydessä annettujen tietojen totuudenmukaisuudesta. Maksullisten palvelujen osalta Emerbus pidättää oikeuden Käyttäjän luottotietojen tarkistamiseen. Saatua tietoa Käyttäjästä ei säilytetä tai varastoida muilla tavoin.
Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus poistaa tilinsä ja käyttäjätietonsa Palvelusta. Käyttäjän muille tahoille lähettämät viestit, tarjouspyynnöt, vastineet sekä ilmoitukset eivät ole yksipuolisesti poistettavissa edes tilin poistamisen yhteydessä.Palvelu on Käyttäjän käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, lukuun ottamatta huolto- tai toimintakatkoja.

2. PALVELUN SISÄLTÖ

Palvelu koostuu Emerbuksen luomasta käyttöympäristöstä, jonka sisältö ja ulkomuoto ovat yksinomaisesti Emerbuksen tekijänoikeuksin suojattua omaisuutta, sekä Käyttäjien lisäämästä sisällöstä profiileista sekä näiden käyttöön liittyvästä informaatiosta ja muusta materiaalista.
Käyttäjien lisäämänä sisältönä pidetään kaikkea muuta sisältöä mikä ei ole Emerbuksen Palveluun lisäämää tai muutoin toimittamaa. Tällaisena sisältönä pidetään mm. Käyttäjän yksityis- ja yksilöintitietoja, Käyttäjien Palvelussa harjoitettua viestintää, markkinointia ja muuta kontaktointia, Käyttäjien laskutusjärjestelmään syöttämää informaatiota, Käyttäjien mainontaa Palvelussa sekä muita Käyttäjälähtöisiä materiaaleja.


Käyttäjä sitoutuu lisäämään Palveluun tai lähettämään Palvelun kautta ainoastaan hyvän tavan, totuudenmukaista ja lainmukaista informaatiota, aineistoa ja sisältöä.
Käyttäjä vakuuttaa olevansa lisäämänsä informaation, aineiston tai sisällön oikeutettu omistaja, lisenssinsaaja tai muutoin nimenomaisesti osoitettu luvallinen käyttäjä.Emerbus ei aktiivisesti moderoi Käyttäjien lisäämää sisältöä eikä vastaa sen totuudenmukaisuudesta. Emerbus pidättää oikeuden poistaa, editoida tai muutoin muokata Käyttäjän lisäämää sisältöä saatuaan tiedon näitä Käyttöehtoja tai lakeja rikkovasta informaatiosta, sisällöstä tai aineistosta. Lisäksi Emerbuksella on oikeus estää edellä tarkoitetun aineiston lisääminen Palveluun, tai lähettäminen Palvelun kautta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Emerbus ei vastaa Käyttäjien lisäämän sisällön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.Emerbuksella on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli ilmenee syitä epäillä, että Palvelua käytetään näiden Käyttöehtojen, hyvän tavan tai lain vastaisesti.Palvelu saattaa sisältää ulkopuolisten tarjoamaa sisältöä, kuten hakutuloksia, yritystietoja, kuvia, mainosmateriaalia tai muita vastaavia materiaaleja. Emerbus ei vastaa ulkopuolisten tarjoaman sisällön totuudenmukaisuudesta tai tarkkuudesta.Käyttäjä myöntää Emerbukselle käyttöoikeuden Palveluun lisäämäänsä sisältöön. Emerbukselle myönnetty käyttöoikeus oikeuttaa käyttämään sisältöä viestintä- tai muihin tarkoituksiin Palvelun sisällä kopioiden, toisintaen, rekisteröiden, julkistaen tai muutoin. Käyttöoikeus ei koske sisällön käyttöä Palvelun ulkopuolisissa yhteyksissä. Emerbuksella on oikeus Palvelun sisällön käsittelemiseen, varastointiin ja muihin vastaaviin toimenpiteisiin Palvelun tarkoituksenmukaisessa ylläpitämisessä.

3. KÄYTTÄJIEN VÄLISESTÄ KANSSAKÄYMISESTÄ


Käyttäjä sitoutuu noudattamaan toisten Käyttäjien välisessä kanssakäymisessä hyvää tapaa, asianmukaisuutta sekä Suomen lakia. Käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan toisten Käyttäjien mahdollisia toiveita yhteydenottojen laajuudesta, muodoista sekä yhteydenottokielloista. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan hyvää markkinointitapaa sekä Suomen lakia viestiessään ja markkinoidessaan Palvelun sisällä.Käyttäjä sitoutuu noudattamaan sopimuksista tai muista veloite- tai oikeuskokonaisuuksista neuvotellessaan hyvää tapaa, sekä kunnioittamaan muiden Käyttäjien tarpeita, tavoitteita sekä yksityisyyttä.
Käyttäjä tunnistaa Palvelun välityksellä toisten Käyttäjien tai kolmansien osapuolien kanssa sopimansa velvoitteet ja oikeudet itseään sitoviksi Suomen lain mukaisesti jos näissä Käyttöehdoissa ei määrät muutoin.
Palvelun välityksellä annetut tarjoukset sitovat Käyttäjää tarjouksessa annetun voimassaoloajan mukaisesti. Tarjouksen sitovuus päättyy aina tarjouksen saajan hylkäävään vastaukseen, taikka viikon kulumiseen siitä päivästä, kun tarjouksen saaja on Palvelun sisällä avannut tarjouksen antamatta siihen vastausta.
Palvelun sisällä käydyt sopimusneuvottelut ja niihin rinnastettavat viestit sekä muu aineisto ovat niihin yhtyneiden Käyttäjien yhteisessä käytössä. Emerbus säilyttää edellä mainitun aineiston sähköisesti siten, ettei sen yksipuolinen muuttaminen ole jälkikäteen mahdollista. 
Palvelun kautta luodut sopimukset katsotaan sähköisesti luoduiksi kirjallisiksi sopimuksiksi. Sopimukseen sitoutuneilla Käyttäjillä on velvollisuus luoda sopimuksesta ehtoineen fyysinen kopio, jonka osapuolten on allekirjoitettava.
Käyttäjä on korvausvelvollinen muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan aiheutuneista välittömistä sekä välillisistä vahingoista.
Käyttäjä tunnistaa että Emerbus ei vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä sopimien velvoitteiden tai oikeuksien sisällöstä, täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä. Lisäksi Käyttäjä vakuuttaa tunnistavansa ettei Emerbus ole osallisena Käyttäjien välisissä sopimuksissa. Emerbusta ei voida pitää välittäjänä, agenttina, valtuutettuna tai muuna mahdollisesti osapuoleen rinnastettavana tekijänä. Muilta osin Käyttäjien Palvelussa solmimiin sopimuksiin sovelletaan ensisijaisesti Suomen lakia sekä kauppatapaa.Käyttäjä sitoutuu lähettämään vain ja ainoastaan informaatiota, sisältöä ja aineistoa jonka vastaanottamiseen vastaanottaja on antanut suostumuksensa, tai jota voidaan pitää tavanomaisena osana yhteydenottoja tai muuta kanssakäymistä.

Käyttäjä sitoutuu lähettämään vain sellaista digitaalista aineistoa, jonka turvallisuudesta ja käytettävyydestä on itse varmistunut. Käyttäjä on vastuussa tahallisesti tai tahattomasti levittämiensä virusten ja haittaohjelmien aiheuttamista vahingoista.Käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan muiden Käyttäjien yksityisyyttä, sekä Palvelussa jaetun tai sinne muutoin lisätyn tiedon luottamuksellisuutta. 
Palveluun ei tule lisätä informaatiota, aineisto tai sisältöä joka on sisällöltään luottamuksellista tai salassa pidettävää. 
Käyttäjien välisessä kanssakäymisessä käytetty informaatio, aineisto ja sisältö on siten luottamuksellista, ettei sen sisältöä saa julkaista, levittää, kopioida, rekisteröidä tai käyttää ilman informaation, aineoston tai sisällön lähettäjän Palvelussa antamaa suostumusta. Käyttäjä joka tahallaan tai tahattomasti rikkoo tämän ehdon sisältöä on täysimääräisesti vastuussa kaikesta informaation, aineiston tai sisällön lähettäjälle tai muille osapuolille aiheuttamistaan välittömistä ja välillisistä vahingoista.Käyttäjä tunnistaa että Emerbus ei takaa Palveluun lisätyn informaation, aineiston tai sisällön säilymistä luottamuksellisena tai salaisena Käyttäjien tai kolmansien osapuolten mahdollisten väärinkäytösten johdosta.

4. VASTUU PALVELUSTA

Emerbus ei käytä Käyttäjän luottamuksellisia yksityis- tai yksilöintitietoja, tai muita julkaisemattomaksi tarkoitettua Palveluun lisättyä sisältöä muuhun kuin Palvelun ylläpitämistarkoituksiin. Edellä mainittuja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Käyttäjän suostumusta.Emerbus vastaa vain itse Palveluun tuottamansa tai lisäämänsä aineiston sisällöstä, immateriaalioikeuksista, totuudenmukaisuudesta sekä turvallisuudesta.Emerbus vastaa vain itse Palveluun tuottamistaan tai lisäämistään omien tai kolmansien osapuolien palveluiden tai tuotteiden ominaisuuksia, laatua ja toimivuutta koskevista tiedoista.Emerbus ei vastaa Palvelussa olevan informaation, aineiston, sisällön, tai siinä olevan linkin tai muun viittauksen kautta käytetyn muun sivuston, informaation, aineiston tai sisällön käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Emerbus vastaa Käyttäjien Palveluun lisäämän informaation, aineiston ja sisällön säilyttämisestä parhaan kykynsä mukaan. Emerbus ei takaa Palvelun, tai sinne lisätyn informaation, aineiston tai sisällön pysyvää saatavuutta.


Emerbus pidättää oikeuden lopettaa Palvelun ylläpidon, sekä asianmukaisesti poistaa tai hävittää Palveluun liittyvä informaatio, aineisto ja sisältö Emerbuksesta riippumattomien pakottavien seikkojen johdosta. Tämän ehdon mukaisista toimenpiteistä ilmoitetaan Käyttäjälle toimenpiteen perusteen ilmenemisen jälkeen. Emerbus ei vastaa Palvelun ylläpidon tai siihen liittyvän informaation, aineiston tai sisällön lopettamisen, hävittämisen tai poistamisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 
Pakottavina seikkoina edellisen ehdon soveltamisessa pidetään mm. viranomaismääräyksiä sekä olennaisia lainsäädännön muutoksia.

5. VASTUU PALVELUN KÄYTETTÄVYYDESTÄ

Emerbus pyrkii tarjoamaan Palvelun jatkuvasti ja häiriöttä. Emerbus ei kuitenkaan vastaa Palvelun tauottomasta, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta tai saatavuudesta. Emerbus ei vastaa Palvelussa tai sen käytössä ilmenevistä teknisistä vioista, huoltotoimenpiteistä aiheutuvista keskeytyksistä tai edellä mainituista johtuvista Palveluun lisätyn tai muutoin kuuluvan informaation, aineiston tai sisällön muuttumisesta tai häviämisestä. Emerbuksella on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu sen muuttamiseksi, kunnostamiseksi, huoltamiseksi tai muiden vastaavien ylläpitoon liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi.  Emerbus rajoittaa keskeytyksen pituuden mahdollisimman lyhyeksi. Keskeytyksestä pyritään ilmoittamaan etukäteen.Palvelun käytön keskeytyessä Emerbuksesta johtuvista syistä pidemmäksi yhtäjaksoiseksi ajaksi kuin 24 tuntia, pidentää Emerbus Käyttäjän pyynnöstä Käyttäjän käyttöaikaa menetystä vastaavasti. Käyttöajan pidentämiseen ei ole oikeutta ennalta ilmoitettujen suunniteltujen keskeytysten osalta. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada muuta korvausta tai hyvitystä keskeytyneestä palvelusta.

6. PALVELUUN JA SEN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT OIKEUDET

Palvelun käyttö edellyttää Palvelun ulkoasun, ja sisällön nauttiman tekijänoikeuden suojan tunnistamista. Lisäksi palveluun ja sen sisältöön sisältyy Emerbuksen sekä Käyttäjien lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Emerbuksella. Käyttäjä saa ainoastaan oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa oikeuksia Emerbuksen, toisten Käyttäjien tai kolmansien osapuolien lisäämän informaatioon, aineistoon tai sisältöön, taikka näiden immateriaalioikeuksin suojattuihin materiaaleihin tai muihin vastaaviin kohteisiin.Käyttäjällä ei ole oikeutta Käyttää muiden Käyttäjien tavaramerkkejä tai asiakkuuksia referensseinä, tai muutoin hyödyntää muiden tavaramerkkejä tai muita kaupallisessa toiminnassaan tai muussa viestinnässään.

7. VASTUU KÄYTTÄJÄN TIEDOISTA JA NIIDEN SÄILYTTÄMISESTÄ

Käyttäjä vastaa yksilöintitunnuksena ja salasanansa säilyttämisestä siten, etteivät ne päädy ulkopuolisten käytettäviksi tai ulkopuolisten haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttämällä aiheuttamastaan tai haitasta tai vahingoista.Käyttäjän tulee ilmoittaa Emerbukselle Palvelun käyttämiseen liittyvien yksilöintitunnusten ja salasanojen katoamisesta, häviämisestä, turmeltumisesta tai joutumisesta ulkopuolisten käsiin viiveettä. Käyttäjän vastuu muiden aiheuttamista vahingoista tämän yksilöintitunnuksia käyttäen loppuu Emerbuksen käsiteltyä edellä mainitun ilmoituksen. Emerbus ei missään tapauksessa vastaa Käyttäjän toimenpiteistä tai toimimattomuudesta johtuvista yksilöintitunnuksia käyttäen aiheutetuista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Emerbus voi muuttaa Käyttäjän yksilöintitunnuksen tai salasanan sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset Käyttäjän pyynnöstä, tai havaitessaan tämän tarpeelliseksi mahdollisten väärinkäyttöjen estämiseksi.

8. YRITYSTIEDOT

Käyttäjän tulee antaa Emerbukselle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset yritystiedot. Näihin tietoihin liittyvistä muutoksista tulee ilmoittaa viivytyksettä.Käyttäjän tiedot tallennetaan Emerbuksen käyttäjärekisteriin. Käyttäjällä on oikeus pyytää ote omia tietojaan koskevasta rekisterin osasta kirjallisesti.
Emerbuksella on oikeus käyttää Käyttäjän tietoja suoramarkkinoinnissaan.
Emerbus käsittelee Käyttäjän tietoja täysin luottamuksellisesti eikä Emerbus ei luovuta  Käyttäjän tietoja ulkopuolisille ilman erillistä suostumusta. Käyttäjien tietoja voidaan käyttää Emerbuksen palvelun kehittämiseksi ilman erillistä suostumusta tai ilmoitusta käytöstä.

9. TIETOTURVA

Käyttäjä tunnistaa Palveluun sisältyvän tietosuojariskin. Lisäksi Käyttäjä vakuuttaa olevansa tietoinen ettei verkkoympäristöt tai verkkopalvelut ole täysin tietoturvallisia tai aukottomasti suojattuja. Käyttäjä vastaa oman tietoturvansa asianmukaisesti tilasta ja ylläpitämisestä.Käyttäjä vastaa Palvelun välityksellä lähettämiensä tiedostojen, tietokokonaisuuksien, ohjelmakoodien, ohjelmistojen ja muiden vastaavien digitaalisten aineistojen turvallisuudesta, käytettävyydestä ja asianmukaisuudesta. Vastuu vastoin tämän ehdon vastaisesti lähetetyn aineiston aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista on aineiston lähettäneellä Käyttäjällä.Emerbus suorittaa Palveluun lisättyjen digitaalisten aineistojen supistetun turvallisuustarkistuksen, joka tarkistaa aineiston yleisimpien haittaohjelmien ja virusten varalta. Emerbus ei voi taata aineiston täysimääräistä turvallisuutta. Digitaalista aineistoa vastaanottavan Käyttäjän tulee aina suorittaa tarpeenmukaiset turvallisuustoimet ennen digitaalisen aineiston käyttöönottoa.

10. PALVELUN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Emerbukselle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen tahallisen tai tahattoman käytön aiheuttamat vahingot.Emerbus ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimainen este vapauttaa Emerbuksen Palveluun liittyvistä velvoitteista Suomen lain mukaisesti.

12. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Emerbus pidättää yksipuolisen oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja sekä muita mahdollisesti Palvelun käyttöön liittyviä ehtoja tarpeellisena pitämällään tavalla. Muutoksista ilmoitetaan käyttäjälle asianmukaisesti etukäteen.

13. OIKEUKSIEN JA VELVOLLISUUKSIEN SIIRTÄMINEN

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta ilman Emerbuksen kirjallista suostumusta.

Emerbuksella on oikeus siirtää Palvelu, sen ylläpito se siihen liittyvät velvoitteet kolmannelle osapuolelle siten, ettei Käyttäjän tila suhteessa Palveluun muutu. Emerbus ilmoittaa siirrosta asianmukaisesti etukäteen.

14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan luottamuksellisin neuvotteluin. Jos ratkaisua ei kuukauden kuluttua neuvottelujen aloittamisesta ole saatu, siirretään asia Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

15. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun sovelletaan Suomen lakia.  

 

E‑office

E‑office on sinulle liikkuva toimisto ympäri maailman. E‑officen avulla hallinnoit missä tahansa omia asiakassuhteitasi, laskutustasi, markkinointiasi ja mainontaa.

Kontaktit

Etsi yritys kattavasta hakupalvelustamme ja lisää kontaktilistaasi. Kontaktilistan avulla pystyt helposti ja vaivattomasti tiedottamaan asiakkaillesi yrityksesi toiminnasta.

Tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntötoiminnon avulla lähetät nopeasti ja tehokkaasti tarjouspyynnön ja löydät yrityksellesi sopivimman vaihtoehdon helposti.

Viestit

Viestien avulla pidät yhteyttä kontakteihisi, lähetät ryhmäviestejä ja markkinoit.